ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) จำนวน 108 คน

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2566 195 Share

ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 โดยรับจำนวนนักศึกษาเพียง 180 คน เท่านั้น

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 1,044 Share

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 170 Share

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 25 ตุลาคม 2566 โดยรับจำนวนนักศึกษาเพียง 180 คน เท่านั้น 

เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2566 476 Share

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครู เอกภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกภาษาไทย จำนวน 60 คน "ครูจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นทั้งด้านความรู้และความประพฤติ"

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2566 760 Share


พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00-17.30 น. อาคารเอนกประสงค์ 

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2566 673 Share


ยกระดับคุณภาพจิตด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนักศึกษาครูครุศาสตร์

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาสังคมศึกษา ณ ศาลารวมใจลานครุศาสตร์ อาคารนวัตกรรมการศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00-17.30 น. ขออนุโมทนากับนักศึกษาครูทุกคน

เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2566 772 Share


มีต่อ

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วอชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วอชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้กับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นรหัส 65 จำนวน 150 คน

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 155 Share


ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นรหัส 65)

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู ให้กับนักศึกษาป.บัณฑิต (รุ่นรหัส 65) 

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2566 171 Share


ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จิตสาธารณะ นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2566 1,221 Share


มีต่อ

วิจัยฉบับเต็มเรื่อง การเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้ แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์ร่วมกับแบบปกติ

งานวิจัยฉบับเต็มดาวน์โหลดได้

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi – Experimental Research) รูปแบบ One Group Pretest- posttest Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์ร่วมกับแบบปกติ 2)เปรียบเทียบความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองระยะก่อนและหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 934 Share

ฉบับเต็ม วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์ 2)เพื่อศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์....

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 917 Share

วิจัยฉบับเต็ม เรื่องรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi – Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest- posttest Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู....

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 902 Share

วิจัยฉบับเต็มเรื่องการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(CCR-KP)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2)ศึกษาความคงทนด้านจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นผ่านไป 3 สัปดาห์....

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 940 Share

5. [7 กรกฎาคม 2566]


การเขียนความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาให้ปัง !!!!

เขียนความสำคัญและความเป็นมาของบทนำให้ปังควรเริ่มเป็นขั้นตอนเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงโดยจะเสนอเทคนิคการเขียนโดยยึดหลักอริยสัจ

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 913 Share

มีต่อ

หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร

“เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร” เป็นเอกสารเผยแพร ่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 727 Share

เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์แห่งการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง: ศาสตร์แห่งการพัฒนา บทความโดย มยุรี เสือคำราม ดร.สมศักดิ์ ลิลา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มาจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีแนวคิดให้ประชาชนชาวไทยมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดีโดยอาศัยความรอบรู้และต้องมีคุณธรรม

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 794 Share

หนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่การประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเพื่อชี้แนะการดำเนินชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทย เพื่อการอยู่ดีมีสุขและความพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2566 724 Share

หนังสืออีเล็กทรอนิคปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิคปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแบบการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน. ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและในการบริหาร

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2566 709 Share

วัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2566 719 Share

the beggar meets the Buddha (ชายขอทานพบพระพุทธเจ้า)

ทักษะที่น่าสนใจในคลิกวิดีโอนี้ คือ การเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเป็นการลำดับเนื้อหาของเรื่องให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและสร้างความน่าตื่นเต้นขณะที่เล่าแต่ละตอน

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 939 Share

มีต่อ

จิตตปัญญากับการพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู

จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ได้นำแนวคิดนี้เพื่อการบ่มเพาะความเป็นครูซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจิตสาธารณะ ความเมตตา และการเป็นครูที่จะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบหลากหลาย

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 691 Share

นอนภาวนา: เครื่องมือการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนามิติภายในของผู้เรียน

นอนภาวนา เป็นการใช้กิริยาท่านอนในการบ่มเพาะผู้เรียนซึ่งเป็นรูปแบบสบายๆเพื่อสร้างการตระหนักรู้ เท่าทันอารมณ์ความคิด ความรู้สึก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใต้สำนึก สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 713 Share

มีต่อ

บทความวิชาการเรื่อง รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรม เชิงสติประยุกต์

ทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอนิสัยเบื้องลึกที่ฝังรากแน่นภายในจิตใต้สำนึกซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการใช้ชีวิตของบุคคล การจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างถาวรนั้นจะต้องปรับแก้พื้นเพของนิสัยในขั้นบุคลิกภาพที่เรียกว่า “จริต”....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 971 Share

An Instructional Design Model with the Cultivating Research-Based Learning Strategies for Fostering Teacher Students' Creative Thinking Abilities

Designing the instructional model with the innovative the "Research-Based Learning Strategy Lesson Plans" of the effectiveness of the processing performance and the resulting performance (E1/E2) with the IOC value determining standardized criteria of 80/80 were developed....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 960 Share

IMPRESSIVE LEARNING STRATEGIES WITH INDOCTRINATING RESEARCH-BASED TO CREATIVE THINKING SKILLS FOR EDUCATIONAL STUDENTS

To design the instructional model through impressive educational students of their indoctrinating Research-Based Learning Strategies (RBLS) to their creative thinking skills in Kamphaeng Phet Rajabhat University....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 871 Share

Instructional strategies development with the research-based learning management model to enhance research skills and systems thinking skills for physical education students at the Thailand National Sports University Lampang Campus

Creative the instructional strategies development with the 12 research-based learning management (RBLM) lesson plans to model for enhancing research skills and systems thinking skills of 44 junior physical education students at the Thailand National Sports University,...

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 874 Share

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางพลศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางพลศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0 และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางพลศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 917 Share

แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการดำเนินงานและความต้องการการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 894 Share

แนวทางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของครูในโรงเรียนอำเภอเมืองตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของครูใน โรงเรียนอำเภอเมืองตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1...

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 921 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร