การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยเอเซียน (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 61 116 Share

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและฉลองความสำเร็จ ให้กับนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นรหัส 65

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและฉลองความสำเร็จ ให้กับนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นรหัส 65 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2567 29 1,133 Share

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) จำนวน 108 คน

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2566 30 2,009 Share

ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 โดยรับจำนวนนักศึกษาเพียง 180 คน เท่านั้น

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 100 2,995 Share

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 29 1,921 Share

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 25 ตุลาคม 2566 โดยรับจำนวนนักศึกษาเพียง 180 คน เท่านั้น 

เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2566 29 2,177 Share

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครู เอกภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกภาษาไทย จำนวน 60 คน "ครูจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นทั้งด้านความรู้และความประพฤติ"

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2566 29 2,929 Share


มีต่อ

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองความสำเร็จ นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่รรหัส 65

วันที่ 16 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อฉลองความสำเร็จให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาเป็นจำนวนมาก สำหรับในปีการศึกษานี่มีนักศึกษาจบหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ซึ่งหลักสูตรได้จัดการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี มีการจัดเนื้อหารายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในด้านวิชาชีพครูแล้ว และจัดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี มีความเข้าใจในวิชาชีพครู สามารถประกอบวิชาชีพครูได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2567 29 823 Share


ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อฯ นักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต รุ่นรหัส 66

วันที่ 7 มกราคม 2567 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ช่วยกันระดมความคิด และทำกิจกรรมร่วมกัน และนำความรู้ไปต่อยอดและปรับให้เข้ากับสถานการณ์จริง ได้แก่ กิจกรรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ (CCR) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองและผู้อื่นตามแนวทางจิตปัญญาศึกษา การคิดผ่านกระบวนการ RBL (Research Base Learning) การใช้แนวคิด Coaching เพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทการเรียนและการทำงาน และกิจกรรมสะท้อนคิด (AAR) โดยวิทยากรทีมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

เผยแพร่เมื่อ 7 มกราคม 2567 29 1,284 Share


ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 124 คน ในวันที่ 6 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2 คณะครุศาสตร์ มหามวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2567 29 1,575 Share


ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วอชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วอชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้กับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นรหัส 65 จำนวน 150 คน

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 29 1,725 Share


ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นรหัส 65)

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นครู ให้กับนักศึกษาป.บัณฑิต (รุ่นรหัส 65) 

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2566 29 1,652 Share


ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จิตสาธารณะ นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2566 29 3,131 Share


มีต่อ

วิจัยฉบับเต็มเรื่อง การเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้ แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์ร่วมกับแบบปกติ

งานวิจัยฉบับเต็มดาวน์โหลดได้

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi – Experimental Research) รูปแบบ One Group Pretest- posttest Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์ร่วมกับแบบปกติ 2)เปรียบเทียบความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองระยะก่อนและหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 29 2,643 Share

ฉบับเต็ม วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์ 2)เพื่อศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์....

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 29 2,708 Share

วิจัยฉบับเต็ม เรื่องรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi – Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ One Group Pretest- posttest Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู....

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 29 2,653 Share

วิจัยฉบับเต็มเรื่องการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(CCR-KP)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2)ศึกษาความคงทนด้านจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นผ่านไป 3 สัปดาห์....

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 29 2,970 Share

5. [7 กรกฎาคม 2566]


การเขียนความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาให้ปัง !!!!

เขียนความสำคัญและความเป็นมาของบทนำให้ปังควรเริ่มเป็นขั้นตอนเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงโดยจะเสนอเทคนิคการเขียนโดยยึดหลักอริยสัจ

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 29 2,616 Share

มีต่อ

หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร

“เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร” เป็นเอกสารเผยแพร ่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 29 2,526 Share

เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์แห่งการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง: ศาสตร์แห่งการพัฒนา บทความโดย มยุรี เสือคำราม ดร.สมศักดิ์ ลิลา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มาจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีแนวคิดให้ประชาชนชาวไทยมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดีโดยอาศัยความรอบรู้และต้องมีคุณธรรม

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 29 2,891 Share

หนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่การประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเพื่อชี้แนะการดำเนินชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทย เพื่อการอยู่ดีมีสุขและความพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2566 29 2,627 Share

หนังสืออีเล็กทรอนิคปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิคปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแบบการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน. ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและในการบริหาร

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2566 29 2,454 Share

วัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2566 29 2,569 Share

the beggar meets the Buddha (ชายขอทานพบพระพุทธเจ้า)

ทักษะที่น่าสนใจในคลิกวิดีโอนี้ คือ การเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเป็นการลำดับเนื้อหาของเรื่องให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและสร้างความน่าตื่นเต้นขณะที่เล่าแต่ละตอน

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 29 2,731 Share

มีต่อ

จิตตปัญญากับการพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู

จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ได้นำแนวคิดนี้เพื่อการบ่มเพาะความเป็นครูซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจิตสาธารณะ ความเมตตา และการเป็นครูที่จะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบหลากหลาย

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 29 2,412 Share

นอนภาวนา: เครื่องมือการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนามิติภายในของผู้เรียน

นอนภาวนา เป็นการใช้กิริยาท่านอนในการบ่มเพาะผู้เรียนซึ่งเป็นรูปแบบสบายๆเพื่อสร้างการตระหนักรู้ เท่าทันอารมณ์ความคิด ความรู้สึก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใต้สำนึก สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 29 2,501 Share

มีต่อ

ศรัทธา 4 กับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู : นิยามองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้

บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนิยาม องค์ประกอบจิตวิญญาณความเป็นครูและหลักศรัทธา 4 ในพระพุทธศาสนารวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อบ่มเพาะความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครูซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2567 29 1,479 Share

บทความวิชาการเรื่อง รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรม เชิงสติประยุกต์

ทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอนิสัยเบื้องลึกที่ฝังรากแน่นภายในจิตใต้สำนึกซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการใช้ชีวิตของบุคคล การจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างถาวรนั้นจะต้องปรับแก้พื้นเพของนิสัยในขั้นบุคลิกภาพที่เรียกว่า “จริต”....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 29 2,798 Share

An Instructional Design Model with the Cultivating Research-Based Learning Strategies for Fostering Teacher Students' Creative Thinking Abilities

Designing the instructional model with the innovative the "Research-Based Learning Strategy Lesson Plans" of the effectiveness of the processing performance and the resulting performance (E1/E2) with the IOC value determining standardized criteria of 80/80 were developed....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 29 2,916 Share

IMPRESSIVE LEARNING STRATEGIES WITH INDOCTRINATING RESEARCH-BASED TO CREATIVE THINKING SKILLS FOR EDUCATIONAL STUDENTS

To design the instructional model through impressive educational students of their indoctrinating Research-Based Learning Strategies (RBLS) to their creative thinking skills in Kamphaeng Phet Rajabhat University....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 28 2,626 Share

Instructional strategies development with the research-based learning management model to enhance research skills and systems thinking skills for physical education students at the Thailand National Sports University Lampang Campus

Creative the instructional strategies development with the 12 research-based learning management (RBLM) lesson plans to model for enhancing research skills and systems thinking skills of 44 junior physical education students at the Thailand National Sports University,...

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 28 2,641 Share

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางพลศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางพลศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0 และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางพลศึกษาในยุคการศึกษาไทย 4.0....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 28 2,692 Share

แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการดำเนินงานและความต้องการการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร....

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2566 28 2,726 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร