กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2018 ผู้เข้าชม 85

Tags : การเรียนการสอนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2013 อาจารย์ภคมน ตะอูบ Portfolio_5911213 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ยลดา กระต่ายทอง มคอ.5 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561