ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

            สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 13 Share

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม EDC Pitching Season 2 ประจำปี 2567

             สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม EDC Pitching Season 2 ประจำปี 2567  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 15 Share

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567

           มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 ดังรายละเอียดการสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 15 Share

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้"รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2567 87 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ร่วมกับธนาคารออมสิน จึงขอเชิญชวนนักศึกษาส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด
ภายใต้แนวคิด “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) ” ประจำปี 2567
ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 57 Share

การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

          ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร   แจ้งการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยท่านที่สนใจสามารถส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 63 Share

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นสะสมแคลอรี่

            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นสะสมแคลอรี่  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2567  ดังมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 60 Share

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2567  ณ โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่ ท่านผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ตามที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 54 Share

ขอเชิญชวนร่วมส่งโครงงานเข้าประกวด

           มหาวิทยาลัยสยาม  ขอเชิญชวนร่วมส่งโครงงานเข้าประกวด ในหัวข้อ โครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย โดยสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 51 Share

มีต่อ

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการTRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก

           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการร่างคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักวิจัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ หากบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถลงท ะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://citly.me/rw9n1 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 14 Share

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 69 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 56 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM โดยสามารลงทะเบียได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2567 ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 69 Share

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 83 Share

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้” ขึ้น โดยวิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สถวรรณราช ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 92 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมตามที่กำหนด และช่วงระยะเวลาการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 91 Share

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้าร่วมได้ทางช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2567 110 Share

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม "พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ" (The 4th National and the 14th International Conference
on Arts and Culture : Soft Power – Arts and Culture in Creative Economy) ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567  โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567  โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2566 1 125 Share

มีต่อ

กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 91 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนัดศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนหนุดหนุนการวิจัย" ตามโคงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 143 Share


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566  ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1 17,278 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1 1,479 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ได้รับรางวัลผลงานดีมาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 2 276 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกาษาที่ได้รับ "ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม"

สร้างสรรค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ Sandbox Project ปี 2 ภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเครือข่ายองการค์งดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 137 Share


ขอแสดงความยินดีกับทีม Blueswan Team

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับตัวแทนทีม BLUESWAN นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แก่...

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 1 161 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 1 175 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 1 215 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 3 1,228 Share

มีต่อ

กิจกรรมอบรม AUN-QA Version 4.0

วันที่ 4 เม.ย.67 วันที่ 2 ของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 149 Share


กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

วันที่ 3 เมษายน 2567 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) คณะครุศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2567 179 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 ณ คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาตนเองทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับพิธีปิดในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวปิดกิจกรรม และกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 203 Share


พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 30 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาตนเองทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ผศ.อมรา ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิทยากรอีก 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง ผศ.ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ และผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกอปรด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียนมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2567 268 Share


ติวสอบวิชาเอกสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

วันที่ 30 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสมรรถนะตามมาตรฐานบัณฑิตและดูแลบัณฑิตครูของสาขาภาษาไทยในการสอบบรรจุ โดยเป็นการติวสอบวิชาเอกสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายคมสัน กะลำพา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบบรรจุข้าราชการครู

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2567 193 Share


นิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 7

วันที่ 30 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศเพื่อติดตามการพัฒนาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 7 (บรรจุปีพ.ศ.2565) ซึ่งคณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งร่วมกับมทร.ล้านนาตาก และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก เป็นคณะกรรมการติดตามการพัฒนาครูโครงการพัฒนาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน 2 จังหวัด ได้แก่ ตากและกำแพงเพชร สำหรับผู้รับทุนที่ได้รับการบรรจุในสังกัดจังหวัดตาก จัดให้มีการเข้ารับการนิเทศ ณ มทร.ล้านนาตาก และสำหรับผู้รับทุนที่ได้รับการบรรจุในสังกัดจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการเข้ารับการนิเทศ ณ คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ซึ่งมีผู้ได้รับการบรรจุทั้งสิ้น 44 คน

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2567 125 Share


รวมภาพกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2567 251 Share


การประชุมตัวแทนหลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2567 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับตัวแทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจในเรื่องของแนวทางการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567 

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 99 Share


ละครชาดกอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมละครชาดกอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่อง "จุลลกเศรษฐีชาดก" และ "สุวรรณหังสชาดก" โดยทีมนักแสดงนักศึกษาสังคมชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมในรั้งนี้  

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 195 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 1 273 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 1 551 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร