ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

          บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งหากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 4 Share

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำรวจกองทุนที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

            ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำรวจกองทุนที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 3 Share

ด่วน! เชิญชวนคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตำแหน่งครู ว9/2564(PA) รุ่นที่ 3 วันที่ 17-18 ต.ค. 66 | ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564(PA) รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 ต.ค. 66

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 2 Share

ขอประชาสัมพันธ์ Line Official Account Tee Club

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ขอส่งเรื่องประชาสัมพันธ์จากกรมอนามัย เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ Line Official Account Tee Club ซึ่งเป็นการรวบรวมความและช่องทางการเข้าถึงบริการต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก 

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 1 Share

ประชาสัมพันธ์ ตารางเรียน และปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 30 กันยายน 2566 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2566 333 Share

ประชาสัมพันธ์! นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหวางวันที่ 7-10 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7-8 ตุลาคม รวบรวมเอกสารภาระงานฯ ส่งโปแกรมวิชาฯ และฝ่ายฝึกฯ
9-10 ตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาปลายภาคฯ และกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2566 1,060 Share

งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566

          จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานโพธิ์และหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานทำบุญวันสารทไทยและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2566 6 Share

มีต่อ

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 โดยท่านใดสนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 2 Share

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2566  ผ่านทางระบบออนไลน์ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 15 Share

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "ส่องเทรนด์ทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพตอบโจทย์ธุรกิจสายสุขภาพในยุค Aging Society"

           ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "ส่องเทรนด์ทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพตอบโจทย์ธุรกิจสายสุขภาพในยุค Aging Society"

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 2 Share

ขอความร่วมมืออนุญาตให้สมาชิกใช้สิทธิ์ในการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567-2568

           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร  จำกัด ขอความร่วมมืออนุญาตให้สมาชิกใช้สิทธิ์ในการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567-2568 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2566 5 Share

ขอเชิญส่งนักกีฬาสถาบันอุดมศึกษา ร่วมการแข่งขันหมากล้อม "NEGO Friendship Tournament 2023"

          ขอเชิญส่งนักกีฬาสถาบันอุดมศึกษา ร่วมการแข่งขันหมากล้อม "NEGO Friendship Tournament 2023" ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เลย หากต้องการเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 6 Share

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร

           สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2566  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม หากบุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566  และสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 26 Share

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน" SINtech 2023 for ADSCD ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2566 หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 20 Share

มีต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 "รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์" คณบดีคณะครุศาสตร์ ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" โดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1 Share

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  ที่ได้รับรางวัลคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 29 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 9 Share

คณะครุศาสตร์ขอแสดงควมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 7 Share

คณะครุศาสตร์ขอแสดงควมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 6 Share

ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2566 U-SCHOOL MENTORING  HIGHER EDUCATION NETWORK,LOWER NORTHERN REGION ซึ่งมีผศ.อุไรวรรณ ปาทโชติ และอ.จุฑาทิพย์  โอบอ้อม ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เข้าร่วม และได้รับรางวัล "ผลงานดีมากระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง"

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 1 73 Share

ทดสอบดาวเด่นบุคลากร

ทดสอบดาวเด่นบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 8 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 2 805 Share

ทดสอบดาวเด่นนักศึกษา

ทดสอบดาวเด่นนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 7 Share

มีต่อ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 ต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2566 2 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 62 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 36 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร